به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می‌شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می‌کند، انتقال دهد. در نتیجه، انرژی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می‌یابد. در پمپ‌ها تغییرات انرژی سیال همواره به صورت تغییر فشار سیال مشاهده می‌گردد. از پمپها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا جابجایی آن در یک سیستم لوله کشی و یا هیدرولیک استفاده می‌نمایند. به عبارت کلی تر، پمپ دستگاهی است که سیالات غیرقابل تراکم را از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر جابجا می‌نماید.
پمپها دارای انواع مختلفی هستند. دسته‌بندی‌های گوناگون، پمپ‌ها را بر پایه ویژگی‌های گوناگون طبقه‌بندی می‌کنند. در یکی از رایج‌ترین این طبقه‌بندی‌ها، برپایه نحوه انتقال انرژی از پمپ به سیال، پمپ‌ها به دودسته تقسیم می‌شوند:

پمپ‌های دینامیکی: در این پمپ‌ها انتقال انرژی به سیال به طور دایمی است. انواع پمپ‌های دینامیکی عبارت اند از:
گریز از مرکز (Centrifugal)
جریان محوری (Axial)

پمپ‌های جابجایی مثبت: در این پمپ‌ها انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب یا پریودیک صورت می‌پذیرد. انواع پمپ‌های جابجایی مثبت عبارت اند از:
رفت و برگشتی (Reciprocating)
دوار (Rotary)

انـواع پـمـپ

Internal Gear pump
پمپ های دنـده ای
images (1)
پمپ پیسـتونـی
Hydraulic Pump
پمپ های هیدرولیکـی
Lobe Pump (4)
لـوب پمـپ
Pneumatic Double Diaphragm Pump
پمپ دیافراگمـی
Mono Pump
مـنو پمـپ
images (1)
دوزینگ پمپ
centrifugal-hot-oil-pump_main
پمپ های روغن داغ سانتریفیوژ
Barell Pump
پمپ تخلیه بشـکه
download (1)
پمپ سانتریفیوژ آب و فاضلاب
peristaltic-pump
پمپ پریسـتالتیک

بـــــــــــرنـــــــــــــدهـــــــــــــــــــا

Ultra Pomp
Ultra pump Italy
Parker
Parker
Inoxpa Spania
download
Wilfley Heavy Duty Centrifugal Pumps