یکی از مهم ترین ضروریت ها در سیستم های هیدرولیک صنعتی، ثابت نگه داشتن دمای روغن گردشی در سیستم می باشد. ویژگی اصلی روغن های صنعتی، ویسکوزیته دینامیکی است. این خاصیت در روغن های صنعتی

بسیار وابسته به دمای روغن است. مناسب ترین ویسکوزیته برای این نوع روغن ها در بازه ی دمایی 45 تا 60 درجه سانتیگراد حاصل شده و  افزایش این مقدار تا دمای  C 80 تا 85 درجه سانتیگراد موجب اکسیداسیون، فاسد

شدن روغن و درنتیجه افت شدید ویسکوزته می شود. این موضوع ممکن است منجر به آسیب جدی به تجهیزات میکانیکی سیستم – به ویژه پمپ هیدرولیک- شود. با توجه به اینکه روغن گردشی در این سیستم ها به دلیل

افزایش فشار و تماس با تجهیزات داغ  همواره در حال گرم شدن است، کنترل دمای روغن و خنک کردن آن امری ضروری محسوب می شود. بدین منظور در سیکل گردش روغن سیستم های هیدرولیک یک مبدل حرارتی – مطابق

تصویر- تعبیه شده و در آن روغن گردشی در انتقال حرارت با آب (به عنوان منبع سرد) خنک می شود.

کاربرد وسیع سیستم های هیدرولیک در صنایع مختلف از قییل پرس های صنعتی و تزریق پلاستیک موجب شده است که استفاده از بهینه ترین نوع مبدل حرارتی – چه از لحاظ راندمان و چه از لحاظ ابعاد و عملکرد – برای خنک

کاری روغن، اهمیت ویژه ای پیدا کند.