BULKHEAD LIGHT FITTINGS
سپتامبر 7, 2022
مبدل حرارتی جوشی(ارزیابی روش‌های بهبود کارایی)
ژانویه 20, 2024
Show all

مقدمه

روش های انتقال حرارت در مبدل های حرارتی موضوعی است که در علم حرارت و انتقال حرارت بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

در این مقاله، به بررسی چهار روش اصلی انتقال حرارت در مبدل های حرارتی، یعنی هدایت، تابش، جریان و تبخیر و تکثیر می‌پردازیم.

Heat transfer through conduction

انتقال حرارت از طریق هدایت

روش انتقال حرارت از طریق هدایت، به انتقال حرارت از یک ماده به ماده دیگر از طریق انتقال انرژی حرارتی از ذرات ماده به ذرات مجاور اشاره دارد.

در مبدل های حرارتی، انتقال حرارت از طریق هدایت می‌تواند از طریق جداره های مبدل های حرارتی صورت بگیرد. برای مثال، در یک رادیاتور، حرارت از آب گرم به هوا منتقل می‌شود.

Heat transfer through radiation

انتقال حرارت از طریق تابش

 در این روش، حرارت به صورت امواج الکترومگنتیک از یک ماده به ماده دیگر منتقل می‌شود.

این روش انتقال حرارت به وسیله تابش انرژی حرارتی از یک سطح گرم به سطح سرد صورت می‌گیرد. در مبدل های حرارتی، انتقال حرارت از طریق تابش می‌تواند از طریق سطح های مبدل های حرارتی صورت بگیرد

انتقال حرارت از طریق جریان

انتقال حرارت از طریق جریان، به انتقال حرارت به وسیله جابجایی ذرات ماده از یک مکان به مکان دیگر اشاره دارد.

این روش انتقال حرارت به وسیله جریان انرژی حرارتی از یک نقطه گرم به نقاط سردتر صورت می‌گیرد.

در مبدل های حرارتی، انتقال حرارت از طریق جریان می‌تواند از طریق ماده جریانی درون مبدل های حرارتی صورت بگیرد.

به عنوان مثال، در یک رادیاتور، حرارت از آب گرم به هوا منتقل می‌شود.

Heat transfer through flow

روش انتقال حرارت از طریق تبخیر و تکثیر

به انتقال حرارت به وسیله تبخیر و تکثیر ذرات مایع به گاز و برعکس اشاره دارد.

این روش انتقال حرارت به وسیله تبخیر و تکثیر انرژی حرارتی از یک ماده به ماده دیگر صورت می‌گیرد.

در مبدل های گرمایی، انتقال حرارت از تبخیر و تکثیر می‌تواند از طریق سطح های مبدل های حرارتی صورت بگیرد.

به عنوان مثال، در یک تجهیز تهویه مطبوع، حرارت از هوا به آب تبخیر می‌شود.

The method of heat transfer through evaporation and diffusion

جمع بندی

روش های انتقال حرارت در مبدل های حرارتی شامل هدایت، تابش و جابجایی هستند.

در هدایت، حرارت از طریق انتقال مستقیم از یک ماده به ماده دیگر منتقل می شود.

در تابش، انتقال حرارت از طریق امواج الکترومگنتیک  انجام می شود.

در جابجایی، حرارت از طریق جابجایی سیال یا جریان هوا منتقل می شود. این روش ها در مبدل های حرارتی مانند رادیاتورها، کولرها و گرم کننده ها استفاده می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *